Czy dopuszczalna jest jazda rowerem po jezdni prowadząc psa na smyczy?
 
Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 5151 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) nie precyzuje wprost kwestii jazdy rowerem po jezdni, trzymając psa na smyczy.
Obowiązki rowerzystów określone zostały w art. 33, natomiast zasady ruchu zwierząt reguluje art. 35 powyższej ustawy. Analiza powyższych przepisów nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi na stawiane pytanie.
 
Z ogólnych zasad ruchu drogowego wynika obowiązek zachowania ostrożności oraz unikania wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.
 
Osoba decydująca się na prowadzenie po jezdni psa przy rowerze musi mieć pełną świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego, jaka na niej spoczywa oraz tego, że w sytuacji zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym może ona ponieść konsekwencje prawne.